VODIČSKÝ KURZ

Vykonávame:

výcvik žiadateľov o vodičské oprávnenie skupín B, C, D, T, C-D, B-E, C-E
rýchlokurzy s individuálnym prístupom inštruktora
kondičné jazdy pre držiteľov vodičského oprávnenia
školenia vodičov z povolania a referentských vozidiel z Vyhlášky 208/91 Zb. a 124/2006 Z.z.
kurzy základnej kvalifikácie vodičov v zmysle zákona č. 280/2006 Z.z.
kurzy prvej pomoci

INDIVIDUÁLNY KURZ

Individuálny vodičský kurz je veľmi výhodný pre tých, ktorí sú časovo vyťažení, prípadne potrebujú získať vodičský preukaz v čo najkratšom čase. Inštruktor po dohode s účastníkom vypracuje individuálny plán a poskytne diaľkové výukové materiály – knihu a multimediálne CD. Klient následne absolvuje konzultácie a praktické jazdy, nemusí sa však zúčasťňovat skupinovej teórie.

U nás vám ponúkame možnosť absolvovať individuálny kurz v rýchlejšiom štúdijnom tempe. Súčasťou je prispôsobený harmonogram v dňoch a v časoch, ktoré vám najviac vyhovujú. Pri tomto type kurzu inštruktor autoškoly vypracuje individuálny plán, na základe ktorého sa uskutočňujú konzultácie a praktické jazdy. Nemusíte tak absolvovať prednášky v skupinách.

KONDIČNÉ JAZDY

Kondičné jazdy sú určené záujemcom, ktorí už majú vodičský preukaz a z rôznych dôvodov majú záujem zdokonaliť sa vo vedení motorového vozidla. Ide hlavne o zvládnutie vedenia motorového vozidla v zložitých dopravných situáciách, pri parkovaní vozidla či cúvaní, rozbiehaní sa do kopca a pod.

Pre koho sú kondičné jazdy určené?

Mnoho vodičov nešoféruje, pretože nemá prístup k motorovému vozidlu. Niektorí preto, že už dobre neovládajú pravidlá cestnej premávky, boja sa hustej premávky alebo už zabudli šoférovať. Čím je doba bez jazdenia dlhšia, tým viac Vám to odoberá odvahu a istotu si opäť sadnúť za volant. Vedenie motorového vozidla je nielen znalosť, ale aj zručnosť, ktorá si vyžaduje aktívnu prax.

ZÁKLADNÁ KVALIFIKÁCIA VODIČA

Väčšina firiem, ale aj živnostníkov potrebuje na svoju prevádzku vozidlá. S prevádzkovaním firemných áut, či už osobných alebo nákladných, sa ale spájajú administratívne povinnosti.

Viete, čo všetko potrebujete na šoférovanie nákladných firemných vozidiel? Musia mať vodiči špeciálne testy alebo len psychotesty? Je potrebný špeciálny doklad? A čo v prípade osobných firemných áut?

Kvalifikačná karta vodiča na nákladiaky a autobusy

Ak má nákladiak nad 3,5 tony, okrem klasických dokladov, ktoré musí mať pri sebe každý vodič, musíte mať ako šofér takéhoto nákladiaku pri sebe aj doklady o tom, že ste zdravotne a psychicky spôsobilí. Tieto doklady však už čoskoro budú súčasťou vodičského preukazu.

Aby ste mohli šoférovať vozidlá ťažšie ako 3,5 tony, musíte mať oprávnenie na šoférovanie vozidiel skupiny C alebo C+E. Vodiči nákladnej dopravy tiež musia absolvovať základnú kvalifikáciu vodiča a pravidelný výcvik. Dokladom o tom je osvedčenie a kvalifikačná karta vodiča. Každých 5 rokov si osvedčenie treba obnovovať.

Základná kvalifikácia je kurz pre vodičov osobnej (autobusy) alebo nákladnej dopravy (nákladiaky nad 3,5 tony), ktorý sa skladá z 280 hodín teórie a 20 hodín praktickej prípravy. Vodič si v rámci neho nielen zopakuje klasické predpisy, ale získa aj vedomosti o zodpovednosti pri preprave tovaru a osôb. Kurz sa končí skúškou.

Znalosti sa potom každých 5 rokov obnovujú na kurzoch pravidelného výcviku, po ktorom vodič dostane osvedčenie platné 5 rokov.

Psychotesty a pravidelné kontroly

Vodiči skupín C, C+E, D a D+E, ešte pre tým, ako sa dostanú k vodičskému preukazu, musia podstúpiť aj psychotesty. Neskôr sú povinní podrobiť sa pravidelným lekárskym a psychologickým vyšetreniam, ktoré musia absolvovať každých 5 rokov.

Povinnosť podrobiť sa psychotestom počas skúšky na vodičák a následne kontrolám majú aj vodiči iných krajín. “Táto povinnosť sa vzťahuje na vodiča, ktorý je občanom Slovenka alebo iného členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Švajčiarska,” informovala Denisa Baloghová, hovorkyňa Prezídia policajného zboru.

Taktiež vodiči nečlenského štátu Európskej únie majú túto povinnosť, ale len vtedy, ak sú zamestnaní u dopravcu, ktorý sídli v niektorom z členských štátov. “Alebo ak dopravca so sídlom v členskom štáte využíva jeho služby na základe inej ako pracovnej zmluvy,” dodáva Baloghová.

Na vedenie osobného firemného auta nepotrebujete extra doklad

Ako je to s osobnými firemnými vozidlami? Kedysi sa tiež nazývali referentské. Tento pojem sa však využíva už iba v praxi, súčasná legislatíva tento pojem nepozná. Dnes je zaužívané, že vodič takéhoto vozidla je uvedený ako “pracovník, ktorý na pracovnej ceste vedie vozidlo prevádzkovateľa (zamestnávateľa),” informoval Igor Holéczy z Národného inšpektorátu práce.

Ak vodiča referentského vozidla zastaví policajná hliadka, nepotrebuje mať pri sebe nejaké špeciálne doklady. Stačia klasické, ako keby ste šoférovali vlastné auto.

Povinné sú preškolenia

Zamestnávateľ vodičov firemných osobných áut má však viaceré povinnosti. “Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,” ozrejmuje Holéczy.

Zamestnanci musia prechádzať povinnými školeniami. Toto preškolenie zabezpečuje zamestnávateľ. Obsah a perióda opakovania závisia od druhu práce, a teda u každého povolania to môže byť rozdielne.

Zamestnávateľ je okrem toho povinný zamestnancov informovať o tom, ako sa poskytuje prvá pomoc, nutný je teda kurz. Podobne je to s informovaním o iných opatreniach a postupoch, ktoré by boli potrebné v prípade, ak by bol ohrozený ľudský život.

Školenie vodičov nemusí vykonávať autoškola. Môžu ho vykonávať aj iné právnické a fyzické osoby, samozrejme zákonnou cestou.

“Pokiaľ chce fyzická alebo právnická osoba vykonávať tieto školenia pre zamestnancov iného zamestnávateľa, požiada Národný inšpektorát práce o vydanie oprávnenia pre výchovu a vzdelávanie na skupinu 01.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky zamestnancov a vedúcich zamestnancov,” informuje Holéczy.

VODIČSKÝ PREUKAZ “B” OD 17 ROKOV

Vek na získanie vodičského oprávnenia skupiny “B” sa od 01.11.2011 znížil  na 17 rokov. Znamená to, že najneskôr v deň záverečných skúšok v autoškole sa požaduje minimálny vek 17 rokov. Takíto držitelia vodičského oprávnenia skupiny “B”  môžu do dovŕšenia veku 18 rokov – najmenej však tri mesiace – viesť vozidlo skupiny “B” len v prítomnosti spolujazdca, ktorý má udelené vodičské oprávnenie skupiny “B” najmenej 10 rokov.

Pozor však na to, že takéhoto spolujazdca musí schváliť zákonný zástupca maloletého vodiča a zapísať ho do žiadosti o zaevidovanie osoby sediacej na mieste vedľa vodiča. Zákonný zástupca môže tento zoznam spolujazdcov kedykoľvek pozmeniť či doplniť na evidencií vodičov. Spolujazdec musí mať pri sebe platný vodičský preukaz, nesmie byť pod vplyvom alkoholu či iných návykových látok. Jeho úlohou je na mladého vodiča pôsobiť výchovne a preventívne. Vedenia vozidla bez kvalifikovaného a schváleného spolujazdca sa pokladá za závažné porušenie pravidiel cestnej premávky. O vydanie vodičského preukazu pre žiadateľa, ktorý úspešne zložil skúšku vo veku 17 rokov, žiada jeho zákonný zástupca. K žiadosti prikladá tlačivo “Žiadosť o zaevidovanie spolujazdca do vodičského oprávnenia osoby mladšej ako 18 rokov”

KURZ PRVEJ POMOCI

Žiadateľ o vodičské oprávnenie je pred absolvovaním skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla povinný absolvovať  akreditovaný kurz prvej pomoci a vyhovieť v skúške z poskytovania prvej pomoci.

Obsah kurzu prvej pomoci

Obsah kurzu prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávanie a vodičov je zameraný na poskytovanie prvej pomoci v cestnej premávke. Účastník získa vedomosti o organizácii pomoci v prípade dopravnej nehody, zabezpečení bezpečnosti priestoru nehody aj bezpečnom poskytovaní prvej pomoci. Okrem týchto špecifických informácií súvisiacich s cestnou premávkou získa vedomosti o život zachraňujúcich výkonoch a poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch a iných náhlych  stavoch, s ktorými sa môže stretnúť kedykoľvek a kdekoľvek v živote.

Prečo je prvá pomoc pre vodičov dôležitá?

Úrazy sú podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie treťou najčastejšou príčinou úmrtí. Z nich najväčšiu časť predstavujú dopravné úrazy a pracovné úrazy. Spoločným znakom obetí týchto úrazov je práve produktívny vek. Zomierajú tí, ktorí by z hľadiska veku a zdravia zomierať nemali.

Je pravdepodobné, že ako vodič budete konfrontovaný so situáciou, ktorá si poskytnutie prvej pomoci bude vyžadovať.

Zabezpečenie bezpečnosti je jednou  z dôležitých činností pri poskytovaní prvej pomoci pri autonehode. Naučíme sa, ako pomôcť účastníkom nehody a neohroziť svoje zdravie a svoj život. Naučíme sa rozlíšiť závažné stavy od tých, ktoré nie sú pre zraneného život ohrozujúce. Naučíme sa, kedy pri autonehode konať musíte a kedy je postačujúce len Vaše zotrvanie pri zranenom v zabezpečenom priestore do príchodu záchrannej služby.

Kurz prvej pomoci je zážitkovým učením. Cieľom výučby našich inštruktorov je zmeniť postoj mnohých účastníkov kurzu, pre ktorých prvá pomoc nebola doteraz ničím zaujímavá a potrebná.

Naučíme sa nezostať ľahostajným v závažných situáciách, kedy minúty rozhodujú o žití človeka. Prvá pomoc nie zložitá, je skutočne o jednoduchých účelných výkonoch zachraňujúcich ľudský život.

Radi s Vami strávime zopár užitočných chvíľ na kurze prvej pomoci, aby ste boli tými, ktorí budú chcieť a budú vedieť človeku v tiesni prvú pomoc poskytnúť.

PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIE

Psychologickému vyšetreniu je povinný podrobiť sa:

Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE. Doklad o psychickej spôsobilosti vydaný pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia platí jeden rok od dátumu vyhotovenia.
Policajný zbor rozhodne o preskúmaní psychickej spôsobilosti:

Ak možno dôvodne predpokladať, že nastala zmena psychickej spôsobilosti.
Trikrát závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky v posledných dvanástich mesiacoch.
Ako vodič motorového vozidla dôvodne podozrivý z porušenia pravidiel cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo odmietnutím podrobiť sa vyšetreniu na ich zistenie.

Doklad pre vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu psychickej spôsobilosti, dobu platnosti určuje posudzujúci psychológ, najviac však na jeden rok.

Pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú povinní podrobiť sa :

vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,
vodiči, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy,
vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo využívané na prepravu nebezpečných vecí,
vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb

Obmedzenie a odobratie vodičského oprávnenia.

Ak sa lekárskou prehliadkou, psychologickým vyšetrením alebo preskúšaním odbornej spôsobilosti zistilo, že držiteľ vodičského oprávnenia je spôsobilý viesť len niektoré skupiny motorových vozidiel alebo len niektoré motorové vozidlá, alebo len motorové vozidlo osobitne technicky upravené, orgán Policajného zboru obmedzí držiteľovi vodičské oprávnenie tak, aby zodpovedalo jeho zdravotnej spôsobilosti, psychickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Vodičské oprávnenie sa odoberie tomu, kto

nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti,
nepreukázal, že sa v určenom rozsahu a v určenej lehote podrobil nariadenému preskúšaniu odbornej spôsobilosti alebo preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti,

DOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIA

PhDr. Peter Kačáni
vyšetrenie vodičov skupín C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE
vyšetrenie žiadateľov o skupiny C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE
vyšetrenie vodičov s právom prednosti v jazde a ADR
vyšetrenie inštruktorov autoškôl
vyšetrenie vodičov taxislužby
vyšetrenie vodičov vozidiel určených na zasielateľstvo (poštové služby)
vyšetrenie vodičov nariadené Policajným zborom
psychologické poradenstvo pre vodičov

Pracovisko má certifikát na certifikovanú činnosť dopravného psychológa

V prípade záujmu o služby dopravného psychológa nás kontaktujte